Gra planistyczna

Przy planowaniu wykorzystujemy wiedzę zarówno biznesową, jak i technologiczną.

Możliwe, że zespół wie, kiedy i co chce udostępnić, ale jak ma przygotować plan wydania? Pomocna jest przy tym gra planistyczna.

W ekonomii gra to czynność, w której „gracze wybierają działania, a zyski zależą od zachowań wszystkich osób”[45]. Badania z tej dziedziny „dotyczą strategii maksymalizacji zysków i minimalizacji strat [...] i są szeroko stosowane przy rozwiązywaniu problemów w obszarze podejmowania decyzji”[46].

Powyższe definicje doskonale opisują grę planistyczną. Jest to ustrukturyzowane podejście, które ma doprowadzić do utworzenia najlepszego według dostępnych informacji planu.

Najbardziej charakterystyczny dla gry planistycznej ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.