O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Gra planistyczna

Przy planowaniu wykorzystujemy wiedzę zarówno biznesową, jak i technologiczną.

Możliwe, że zespół wie, kiedy i co chce udostępnić, ale jak ma przygotować plan wydania? Pomocna jest przy tym gra planistyczna.

W ekonomii gra to czynność, w której „gracze wybierają działania, a zyski zależą od zachowań wszystkich osób”[45]. Badania z tej dziedziny „dotyczą strategii maksymalizacji zysków i minimalizacji strat [...] i są szeroko stosowane przy rozwiązywaniu problemów w obszarze podejmowania decyzji”[46].

Powyższe definicje doskonale opisują grę planistyczną. Jest to ustrukturyzowane podejście, które ma doprowadzić do utworzenia najlepszego według dostępnych informacji planu.

Najbardziej charakterystyczny dla gry planistycznej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required