O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Refaktoryzacja

Każdego dnia kod jest nieco lepszy niż dzień wcześniej.

Entropia zawsze zwycięża. W końcu chaos przekształci wspaniale zaplanowany i dobrze zaprojektowany kod w kod spaghetti.

Przynajmniej kiedyś tak się działo, przed erą refaktoryzacji. Refaktoryzacja to proces modyfikowania projektu kodu bez zmieniania jego działania. Nie zmienia się to, co kod robi, ale jak się to dzieje. Refaktoryzacja jest odwracalna. Czasem jedna wersja kodu jest lepsza, a w innych sytuacjach — druga. Podobnie jak można przekształcić wyrażenie x2 – 1 na (x + 1)(x – 1) i z powrotem, tak można modyfikować projekt kodu, a robiąc to, można powstrzymać entropię.

Projektowanie refleksyjne

Refaktoryzacja umożliwia stosowanie podejścia, które nazwałem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required