O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Budowanie procesu dla ludzi

W metodach zwinnych uwzględniana jest podstawowa rola człowieka w rozwoju oprogramowania. Metody te zbudowane są pod kątem ludzi, a nie maszyn. Efektywna praca wymaga głębszego zrozumienia współpracy, a nie tylko określenia powierzchownej dynamiki interakcji lub osoby podejmującej decyzję.

Omylność jest jedną z cech ludzkich. Popełniamy pomyłki, zapominamy o ważnych praktykach i uparcie odmawiamy robienia rzeczy, które są dla nas korzystne — zwłaszcza kiedy jesteśmy zmęczeni lub zestresowani.

Jednak ludzie mają też zalety. Są twórczy, zabawni i — w odpowiednich warunkach — pracują z pasją i dążą do sukcesu. Żadna maszyna nie ma takich cech.

W trakcie modyfikowania metod zwinnych należy opierać się na tych podstawowych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required