ROZDZIAŁ 9.

Kanban, przepływ i nieustanne doskonalenie

Kanban nie jest metodyką budowania oprogramowania ani sposobem zarządzania projektami. Zespół musi już wykorzystywać określone procesy, aby mógł zastosować do nich Kanban w celu stopniowego wprowadzania w nich zmian.

— David Anderson, Kanban

Kanban to metoda doskonalenia procesów stosowana przez zespoły zwinne. Zespoły korzystające z tej metody najpierw starają się zrozumieć obecny sposób budowania oprogramowania, a następnie go doskonalą. Kanban (podobnie jak Scrum i XP) wymaga właściwego nastawienia. Powinno to być nastawienie Lean. Wiesz już, że Lean to sposób myślenia z określonymi wartościami i zasadami. Zespoły stosujące podejście Kanban zaczynają od wykorzystania charakterystycznego ...

Get Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.