Rozdział 12. Gotowość i dojrzałość do AI

W ramach tworzenia strategii AI oraz w celu uzyskania realnej wartości z projektów związanych ze sztuczną inteligencją firmy muszą wykształcić pewien poziom gotowości i dojrzałości do AI. Przygotowałem model gotowości do AI, który dzieli to pojęcie na cztery kategorie. Stworzyłem także trzy modele związane z dojrzałością.

W tym rozdziale omówię szczegółowo gotowość i dojrzałość do AI oraz towarzyszące im modele. Przypomnę, że kategoria oceny modelu AIPB wyszczególnia trzy komponenty: gotowość, dojrzałość i kluczowe względy AI. Ten rozdział skupia się na pierwszych dwóch elementach tej listy, natomiast rozdział 13. poświęcam kluczowym względom.

Powinieneś poddać ocenie wszystkie trzy kategorie podczas ...

Get AI dla ludzi i firmy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.