Rozdział 13. Kluczowe kwestie do rozważenia w kontekście AI

Ten rozdział dotyczy trzeciego i ostatniego komponentu z kategorii oceny modelu AIPB, czyli wielu zróżnicowanych kwestii, które należy uwzględnić i zaplanować przy tworzeniu strategii AI. Ocena gotowości, dojrzałości i kluczowych kwestii powinna zostać dokonana w ramach fazy oceny metodologii w celu stworzenia strategii oceny. Rysunek 13.1 przedstawia poszczególne kluczowe względy, które zostaną omówione w tym rozdziale.

Rysunek 13.1. Kluczowe kwestie AI

Do innych ważnych kwestii nieujętych na rysunku 13.1 należą także etyka i wartości ogólnoludzkie. Nie możesz pozwolić sobie, by stracić ...

Get AI dla ludzi i firmy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.