Rozdział 14. Przykład strategii AI

Skoro szczegółowo omówiłem już informacje i wskazałem rozważania niezbędne do stworzenia strategii AI, możemy teraz przejść do zbudowania takiej strategii na podstawie hipotetycznego przykładu. Jak z pewnością pamiętasz, zgodnie z modelem AIPB strategia AI powinna przyjąć formę strategii rozwiązania i uporządkowanego pod względem priorytetów planu.

Wstęp do przykładu z podcastem

Przyjmijmy, że chcę zbudować prostą aplikację do słuchania podcastów, która umożliwia użytkownikom otrzymanie rekomendacji na podstawie ich preferencji i historii odsłuchiwania. Użytkownikom korzystającym z bezpłatnych kont będą wyświetlane reklamy, a tym z kontami płatnymi — nie. Jeśli chodzi o interesariuszy — ja reprezentuję firmę, ...

Get AI dla ludzi i firmy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.