Rozdział 4. AI i uczenie maszynowe — przegląd nietechniczny

Chociaż bycie ekspertem czy praktykiem w zakresie AI nie jest niezbędne, by zbudować wizję i strategię dla sztucznej inteligencji, ogólne zrozumienie idei AI oraz powiązanych z nią zagadnień jest niezwykle ważne przy podejmowaniu koniecznych decyzji. W tym rozdziale zajmę się przedstawieniem tych kluczowych kwestii.

Poniżej zdefiniuję i omówię związane ze sztuczną inteligencją koncepcje oraz techniki takie jak uczenie maszynowe, uczenie głębokie, data science i big data. Przyjrzę się także temu, jak uczą się ludzie i jak uczą się maszyny, oraz temu, jakie to ma znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości AI. Na końcu rozdziału poruszę kwestię tego, jak dane karmią sztuczną inteligencję, ...

Get AI dla ludzi i firmy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.