Usługi sieciowe w architekturze REST

Czekając na spełnienie nadziei, które niosły ze sobą usługi sieciowe, niektórzy zdecydowali się na wykorzystanie prostszego rozwiązania. Osoby te doszły do wniosku, że w Sieci istnieje już odpowiedni model i niezbędne mechanizmy, zatem tworzenie nowych standardów, formatów i protokołów jest po prostu niepotrzebne.

Osoby te określane są jako RESTafarianie — czyli osoby preferujące architekturę REST (ang. Representational State Transfer), a nie usługi sieciowe. Poważnie, tak się ich określa — jeśli ktoś nie wierzy, może sprawdzić w Google’u.

Programiści ci wolą stosować architekturę REST w celu tworzenia aplikacji, których projekt przypomina nieco usługi sieciowe. Nie chodzi o to, że według nich usługi sieciowe ...

Get Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.