O'Reilly logo

Ajax. Implementacje by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Elementy Ajaksa

Tym, co odróżnia Ajaksa od języka JavaScript, jest możliwość wysyłania żądań danych zewnętrznych z poziomu strony oraz możliwość zwracania wyników bez odświeżania stron. Żądanie może dotyczyć tak prostej operacji, jak wczytanie nowego rysunku lub arkusza stylów, lub tak złożonej, jak pobranie całego dokumentu XML ze zmianami wielu elementów strony. Dane zwracane przez usługi sieciowe można zintegrować ze stroną za pomocą dynamicznych skryptów, tworząc blok skryptowy składający się z wywoływanej zwrotnie funkcji oraz zwracanych danych. Jednak zwykle żądania kieruje się do usług sieciowych za pomocą kluczowego obiektu XMLHttpRequest.

Pomysł obiektu, który mógłby służyć do zarządzania żądaniami kierowanymi do usług sieciowych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required