Rozdział 3. Narzędzia i pojęcia związane z Ajaksem

Od czasu powstania język JavaScript przeszedł metamorfozę. W nowszych wersjach języka JavaScript obok bardziej złożonych i bogatszych bibliotek dostępne są elementy, dzięki którym programistom może się wydawać, że używają zupełnie nowego języka — pełnego nieznanych i dziwnych operatorów oraz funkcji. Popularność Ajaksa spowodowała zainteresowanie bardziej formalnymi podejściami do programowania w języku JavaScript, co doprowadziło do powstania nowych pomysłów oraz powiązanej z nimi terminologii i składni. Pozytywny efekt tych zmian to bardziej stabilne i bogatsze aplikacje. Wady to konieczność nauki żargonu społeczności programistów stosujących Ajaksa, a także spędzenia znacznej ilości czasu na ...

Get Ajax. Implementacje now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.