Rozdział 4. Efekty interaktywne

Wszystkie efekty Ajaksa są interaktywne. Cały sens stosowania tej technologii polega na usprawnieniu reakcji strony. Jednak niektóre efekty są bardziej interaktywne od innych — szczególnie te polegające na udostępnianiu natychmiastowych informacji na podstawie pewnego zdarzenia.

Osoby, które używały witryn Netflix lub Blockbuster Online, znają okna wyświetlające informacje o filmach, wyskakujące po umieszczeniu kursora myszy nad odnośnikiem. Jest to typowy interaktywny efekt Ajaksa, w którym aplikacja interpretuje zamiary użytkownika. W tym przypadku można dowiedzieć się czegoś więcej o filmie i na przykład dodać go do listy.

Jeśli użytkownik dodaje komentarz w witrynie i może podejrzeć wyniki swej pracy w trakcie ...

Get Ajax. Implementacje now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.