O'Reilly logo

Ajax. Implementacje by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Efekty interaktywne

Wszystkie efekty Ajaksa są interaktywne. Cały sens stosowania tej technologii polega na usprawnieniu reakcji strony. Jednak niektóre efekty są bardziej interaktywne od innych — szczególnie te polegające na udostępnianiu natychmiastowych informacji na podstawie pewnego zdarzenia.

Osoby, które używały witryn Netflix lub Blockbuster Online, znają okna wyświetlające informacje o filmach, wyskakujące po umieszczeniu kursora myszy nad odnośnikiem. Jest to typowy interaktywny efekt Ajaksa, w którym aplikacja interpretuje zamiary użytkownika. W tym przypadku można dowiedzieć się czegoś więcej o filmie i na przykład dodać go do listy.

Jeśli użytkownik dodaje komentarz w witrynie i może podejrzeć wyniki swej pracy w trakcie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required