Rozdział 6. Dane dynamiczne

Ajax miał znaczący wpływ na tradycyjne techniki służące do pobierania i aktualizowania danych w sieci. Można to zauważyć już przy pierwszej próbie edycji danych na stronie internetowej „w miejscu” lub usunięcia wiersza danych bez konieczności odświeżania strony. Zastosowanie dynamicznych zapytań i aktualizacji danych za pomocą Ajaksa może mieć największy pozytywny wpływ na aplikacje.

Spośród różnych kategorii efektów Ajaksa związanych z dynamicznymi danymi można wymienić:

  • edycję w miejscu;

  • nieustanne odzwierciedlanie nowych lub świeżo zaktualizowanych danych;

  • automatyczne uzupełnianie pól tekstowych;

  • listy wyboru specyficzne dla kontekstu;

  • natychmiastowe pozbywanie się usuniętych danych.

Efekty związane z modyfikowaniem danych, ...

Get Ajax. Implementacje now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.