Rozdział 6. Dane dynamiczne

Ajax miał znaczący wpływ na tradycyjne techniki służące do pobierania i aktualizowania danych w sieci. Można to zauważyć już przy pierwszej próbie edycji danych na stronie internetowej „w miejscu” lub usunięcia wiersza danych bez konieczności odświeżania strony. Zastosowanie dynamicznych zapytań i aktualizacji danych za pomocą Ajaksa może mieć największy pozytywny wpływ na aplikacje.

Spośród różnych kategorii efektów Ajaksa związanych z dynamicznymi danymi można wymienić:

  • edycję w miejscu;

  • nieustanne odzwierciedlanie nowych lub świeżo zaktualizowanych danych;

  • automatyczne uzupełnianie pól tekstowych;

  • listy wyboru specyficzne dla kontekstu;

  • natychmiastowe pozbywanie się usuniętych danych.

Efekty związane z modyfikowaniem danych, ...

Get Ajax. Implementacje now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.