O'Reilly logo

Ajax. Implementacje by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Historia, nawigacja i miejsca w aplikacjach jednostronicowych

Rozwiązania ajaksowe często wykraczają poza standardowe sposoby korzystania ze stron internetowych. Zwykle użytkownik klika odnośnik do danej strony, przeglądarka otwiera nową stronę, użytkownik klika odnośnik do innej strony, która jest wczytywana przez przeglądarkę, i tak dalej. Jeśli użytkownik chce wrócić do strony wyjściowej, może użyć przycisku Wstecz i przejść przez wszystkie strony odwiedzone w trakcie bieżącej sesji. Aby utworzyć zakładkę lub odnośnik do strony, wystarczy skopiować adres URL widoczny w pasku adresu przeglądarki.

W przypadku aplikacji jednostronicowych, w których cała zawartość jest zarządzana i wczytywana na żądanie za pomocą kodu JavaScript, przycisk ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required