Rozdział 7. Historia, nawigacja i miejsca w aplikacjach jednostronicowych

Rozwiązania ajaksowe często wykraczają poza standardowe sposoby korzystania ze stron internetowych. Zwykle użytkownik klika odnośnik do danej strony, przeglądarka otwiera nową stronę, użytkownik klika odnośnik do innej strony, która jest wczytywana przez przeglądarkę, i tak dalej. Jeśli użytkownik chce wrócić do strony wyjściowej, może użyć przycisku Wstecz i przejść przez wszystkie strony odwiedzone w trakcie bieżącej sesji. Aby utworzyć zakładkę lub odnośnik do strony, wystarczy skopiować adres URL widoczny w pasku adresu przeglądarki.

W przypadku aplikacji jednostronicowych, w których cała zawartość jest zarządzana i wczytywana na żądanie za pomocą kodu JavaScript, przycisk ...

Get Ajax. Implementacje now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.