Rozdział 10. Skalowanie, infrastruktura i tworzenie witryn od podstaw

Pod niektórymi względami Ajax to po prostu następna technika tworzenia aplikacji sieciowych. Użytkownicy wchodzą w interakcje, żądają danych i wywołują usługi, a aplikacje tworzą lub modyfikują strony internetowe. Ajax jest zależny od tych samych czynników co inne aplikacje — od dobrze zaprojektowanej bazy danych, bezpiecznych usług sieciowych, wydajnych transakcji i udostępniania zgodnych ze standardami oraz dostępnych stron, które działają w większości przeglądarek i innych agentów.

Jednak Ajax stawia przed programistami nowe wyzwania, zwłaszcza dotyczące warunku „działania w większości przeglądarek”. Między przeglądarkami a serwerami występuje związek partnerski, który zastosowanie ...

Get Ajax. Implementacje now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.