Rozdział 10. Zestaw narzędziowy Google Web Toolkit

W czerwcu 2006 roku na konferencji JavaOne firma Google ogłosiła, że wprowadza zupełnie nowy produkt: zestaw narzędziowy Google Web Toolkit (GWT). Zestaw narzędziowy GWT jest przykładem zupełnie nowego podejścia do tworzenia aplikacji Ajax — zamiast pisać kod HTML (lub też strony JSP czy JSF) i JavaScript, współpracujący z działającymi po stronie serwera serwletami Javy lub komponentami, GWT umożliwia nam napisanie całej aplikacji (zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera) w kodzie Javy. GWT generuje automatycznie odpowiedni kod JavaScript, bazując na napisanym przez nas kodzie Javy. Nadal będziemy musieli napisać odrobinę kodu HTML, niemniej GWT dostarczy nam szkieletowego kodu HTML, ...

Get Ajax on Java now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.