Rozdział 6. Zdalne wywoływanie poleceń

Kiedy już potrafisz manipulować wyglądem stron aplikacji Ajax, warto zapoznać się z możliwościami wyświetlania danych pochodzących z serwera, a także pobierania danych wejściowych i zapisywania ich na serwerze. Wzorce zdalnego wywoływania poleceń opisują, w jaki sposób bezpośrednio przekazywać polecenia na serwer przy użyciu języka JavaScript. Dzięki zastosowaniu tej techniki przeglądarka może zgłaszać żądania i pobierać dane bez konieczności odświeżania strony.

Pierwszy wzorzec to Usługi sieciowe. Wzorzec ten opisuje, w jaki sposób serwer może udostępniać funkcjonalność przeglądarce.

Pozostałe wzorce przedstawiają najbardziej użyteczne i najczęściej spotykane mechanizmy zdalnego wywoływania poleceń[11]. Wywołania ...

Get Ajax. Wzorce projektowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.