Rozdział 11. Zapełnianie modelu DOM

Jakie operacje wykonuje przeglądarka po odebraniu odpowiedzi z serwera? Niniejszy rozdział opisuje kilka możliwości. Wzorzec Wyspy danych XML wyjaśnia, jak przechowywać dokumenty XML w modelu DOM strony, zamiast przekształcać je na niestandardowe struktury danych. To zagadnienie dotyczy także pewnych właściwości specyficznych dla przeglądarek, pozwalających powiązać wartości dokumentu z wyglądem strony. Odpowiedzi XML to podstawowy element również we wzorcu XSLT po stronie przeglądarki. Ten wzorzec wyjaśnia, jak przekształcać dokumenty XML na kod XHTML w celu umieszczenia ich na stronie, a także jak modyfikować je w celu przekazania z powrotem na serwer. Wzorzec Szablony po stronie przeglądarki nie jest specyficzny ...

Get Ajax. Wzorce projektowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.