O'Reilly logo

Algorytmy. Almanach by Stanley Selkow, Gary Pollice, George T. Heineman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Algorytmy przepływu w sieciach

Przegląd

Wiele problemów można rozpatrywać jako sieć złożoną z wierzchołków i krawędzi, z przypisaną do każdej krawędzi maksymalną przepustowością przypływu towarów. Algorytmy pomieszczone w tym rozdziale są pod wieloma względami bezpośrednią pochodną zapotrzebowania na rozwiązywanie problemów tych specjalnych klas. Ahuja [1993] podaje szerokie omówienie licznych zastosowań algorytmów sieci przepływowych:

Przydział zadań

Mając zbiór zadań do wykonania przez grupę pracowników, znajdź przydział, który minimalizuje ogólny koszt, przy czym różni pracownicy mogą być różnie opłacani, zależnie od przydzielonego im zadania.

Dopasowywanie obustronne

Mając zbiór kandydatów, z którymi przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required