O'Reilly logo

Łamanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS by Jonathan Zdziarski

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Szperanie w systemie wykonawczym

Objective-C, podobnie jak inne nowoczesne języki programowania, jest językiem refleksyjnym, tzn. umożliwia przeglądanie i modyfikowanie swojego zachowania podczas działania systemu wykonawczego. Dzięki refleksji instrukcje programowe można traktować jak dane, co pozwala na to, aby program modyfikował sam siebie. System wykonawczy języka Objective-C pozwala programom nie tylko tworzyć i wywoływać metody w dowolnym momencie, ale również tworzyć metody i klasy podczas działania. Dodatkowo język ten ma zaimplementowany mechanizm komunikatów podobny do mechanizmu języka Smalltalk, tzn. metody nie tyle są wywoływane w tradycyjnym znaczeniu wywoływania procedur, co raczej otrzymują wysyłane do nich komunikaty ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required