O'Reilly logo

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji by Tom Fawcett, Foster Provost

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Problemy biznesowe a rozwiązania z zakresu nauki o danych

Podstawowe pojęcia: Zbiór kanonicznych zadań związanych z eksploracją danych; Proces eksploracji danych; Nadzorowana i nienadzorowana eksploracja danych.

Ważną zasadą nauki o danych jest to, że eksploracja danych jest procesem o stosunkowo dobrze zdefiniowanych etapach. Niektóre z nich wymagają stosowania technologii informatycznych, takich jak zautomatyzowane wykrywanie i ewaluacja wzorców z danych, podczas gdy inne wiążą się głównie z kreatywnością, wiedzą biznesową i zdrowym rozsądkiem analityka. Zrozumienie całego procesu pomaga w ujmowaniu projektów eksploracji danych w ramy strukturalne, a więc stają się one raczej usystematyzowanymi analizami niż heroicznymi przedsięwzięciami ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required