O'Reilly logo

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji by Tom Fawcett, Foster Provost

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Podobieństwo, sąsiedzi i klastry

Podstawowe pojęcia: Obliczanie podobieństwa obiektów opisanych przez dane; Wykorzystywanie podobieństwa do celów predykcji; Klastrowanie jako segmentacja oparta na podobieństwie.

Przykładowe techniki: Poszukiwanie podobnych jednostek; Metody najbliższych sąsiadów; Metody klastrowania; Miary odległości do obliczania podobieństwa.

Podobieństwo leży u podstaw wielu metod nauki o danych i rozwiązań problemów biznesowych. Jeżeli dwa obiekty (osoby, firmy, produkty) są pod jakimiś względami podobne, to często dzielą także inne cechy. Procedury eksploracji danych bywają często oparte na grupowaniu obiektów według podobieństwa lub na poszukiwaniu „właściwego” rodzaju podobieństwa. W sposób dorozumiany zapoznaliśmy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required