O'Reilly logo

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji by Tom Fawcett, Foster Provost

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Dowody i prawdopodobieństwa

Podstawowe pojęcia: Jednoznaczne łączenie dowodów za pomocą twierdzenia Bayesa; Wnioskowanie probabilistyczne poprzez założenia warunkowej niezależności.

Przykładowe techniki: Klasyfikacja bayesowska; Przyrost wartości dowodu.

Dotychczas zbadaliśmy szereg różnych metod wykorzystywania danych w procesie wspomagania wyciągania wniosków na temat jakiejś nieznanej wielkości wystąpienia danych, takiej jak jego klasyfikacja. Przyjrzyjmy się teraz innemu ujęciu sposobu wyciągania takich wniosków. To, co wiemy o wystąpieniu, moglibyśmy potraktować jako dowód przemawiający za różnymi wartościami wielkości docelowej lub przeciw nim. Naszą wiedzę o wystąpieniu reprezentują cechy wystąpienia. Gdybyśmy znali siłę dowodu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required