Rozdział 9. Dowody i prawdopodobieństwa

Podstawowe pojęcia: Jednoznaczne łączenie dowodów za pomocą twierdzenia Bayesa; Wnioskowanie probabilistyczne poprzez założenia warunkowej niezależności.

Przykładowe techniki: Klasyfikacja bayesowska; Przyrost wartości dowodu.

Dotychczas zbadaliśmy szereg różnych metod wykorzystywania danych w procesie wspomagania wyciągania wniosków na temat jakiejś nieznanej wielkości wystąpienia danych, takiej jak jego klasyfikacja. Przyjrzyjmy się teraz innemu ujęciu sposobu wyciągania takich wniosków. To, co wiemy o wystąpieniu, moglibyśmy potraktować jako dowód przemawiający za różnymi wartościami wielkości docelowej lub przeciw nim. Naszą wiedzę o wystąpieniu reprezentują cechy wystąpienia. Gdybyśmy znali siłę dowodu ...

Get Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.