Rozdział 12. Inne zadania i techniki nauki o danych

Podstawowe pojęcia: Nasze podstawowe pojęcia jako baza wielu typowych technik nauki o danych; Znaczenie wiedzy o elementach składowych nauki o danych.

Przykładowe techniki: Zależność i współwystępowanie; Profilowanie zachowań; Predykcja połączeń; Redukcja danych; Eksploracja informacji ukrytych; Rekomendowanie filmów; Rozkład błędu pod względem stronniczości — wariancji; Zespoły modeli; Wnioskowanie przyczynowe z danych.

Jak wspomnieliśmy w poprzednim rozdziale, użytecznym sposobem postrzegania zespołu podchodzącego do problemu biznesowego w kategoriach analityki danych jest uznanie, że stoi on w obliczu problemu inżynieryjnego — i nie chodzi tutaj o inżynierię mechaniczną czy nawet inżynierię ...

Get Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.