Rozdział 2. Wielowątkowość w Javie

Każda aplikacja systemu Android powinna stosować się do modelu programowania wielowątkowego wbudowanego w język Java. Dzięki wielowątkowości zwiększają się wydajność oraz responsywność, które są wymagane dla poprawy doświadczenia użytkownika, ale jednocześnie zwiększa się również złożoność niektórych elementów:

  • obsługa modelu programowania współbieżnego w Javie;

  • utrzymywanie spójności danych w środowisku wielowątkowym;

  • konfigurowanie strategii wykonywania zadań.

Podstawy wątków

Pisanie oprogramowania sprowadza się do instruowania sprzętu, aby wykonywał jakąś akcję (np. pokazywał obrazy na monitorze, przechowywał dane w systemie plików itp.). Instrukcje są definiowane przez kod aplikacji, który jest przetwarzany przez ...

Get Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.