O'Reilly logo

Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania by Anders Goransson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Wątki w systemie Android

Każda aplikacja systemu Android jest uruchamiana z licznymi wątkami, które są powiązane z procesem systemu Linux i maszyną wirtualną Dalvik VM, służącymi do zarządzania ich wewnętrznym wykonaniem. Jednak aplikacja jest dostępna dla wątków systemowych, takich jak wątek interfejsu użytkownika oraz wątek wiązania, i tworzy własne wątki w tle. W tym rozdziale zajmiemy się mechanizmami wątkowania na platformie Android i zbadamy następujące kwestie:

  • różnice i podobieństwa między wątkami interfejsu użytkownika, wątkami wiązania i wątkami działającymi w tle;

  • łączenie wątków w systemie Linux;

  • wpływ systemu rang procesów aplikacji na planowanie wątków;

  • uruchamianie wątków systemu Linux.

Wątki aplikacji w systemie Android ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required