O'Reilly logo

Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania by Anders Goransson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Zarządzanie cyklem życia wątku podstawowego

Rozdział ten opisuje niektóre podstawy korzystania z wątków oraz omawia wątki współpracujące z komponentami systemu Android, a na koniec zarządzanie wątkami. Obejmuje kwestie dotyczące anulowania zadań, wyjaśnia, w jaki sposób zachowywać wątki w obiektach Activity i Fragment, oraz omawia inne istotne techniki.

Podstawy

Klasa Thread w systemie Android nie różni się od klasy Thread w regularnym programowaniu Java. Jest to najbliższa reprezentacja bazowego natywnego wątku systemu Linux, jaką aplikacja może otrzymać. Klasa Thread tworzy środowisko wykonywania dla zadań, które jest reprezentowane przez instancję Runnable. Klasa Thread implementuje instancję Runnable, dlatego zadanie do wykonania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required