Rozdział 15. Sieci społecznościowe

15.1. Wprowadzenie — sieci społecznościowe

Ian Darwin

Omówienie

Pisząc o internecie w drugim dziesięcioleciu obecnego wieku, nie można nie uwzględniać znaczenia sieci społecznościowych. W obszarze tym dominującą pozycję zajmuje obecnie kilka dużych serwisów (największe z nich to Facebook i Twitter). Sieci społecznościowe dają programistom duże możliwości, natomiast społeczność programistów jako całość nadal nie potrafi ich w pełni wykorzystać. Oczywiście nadal można w pomysłowy sposób wykorzystać sieci społecznościowe. Brakuje jednak, mimo podejmowanych prób, jednego otwartego interfejsu API dla sieci społecznościowych, który obsługiwałby uwierzytelnianie, wymianę wiadomości i wymianę plików multimedialnych.

W tym ...

Get Android. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.