Dodatek A. Wykrywanie przeglądarek za pomocą WURFL

WURFL (ang. Wireless Universal Resource File) to plik XML zawierający informacje umożliwiające identyfikowanie wielu różnych urządzeń mobilnych. Plik sam w sobie niczego nie robi, ale jest dostępnych wiele bibliotek umożliwiających tworzenie aplikacji internetowych rozpoznających urządzenie, na którym działają.

Przedstawimy tu bibliotekę wurfl-php (http://wurfl.sourceforge.net/nphp/), która umożliwia wykrywanie systemu operacyjnego na zdalnym urządzeniu z poziomu skryptu PHP.

Podpowiedź

Aby korzystać z WURFL i wurfl-php, musisz umieścić swoją aplikację na serwerze WWW obsługującym PHP. Musisz też wiedzieć, jak zainstalować pliki i biblioteki PHP na tym serwerze. W tym dodatku objaśnimy, jak to zrobić ...

Get Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.