O'Reilly logo

Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript by Brian Jepson, Jonathan Stark

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Składowanie danych po stronie klienta

Większość aplikacji musi przechowywać dane w jakiś trwały sposób. Do niedawna w przypadku klasycznych aplikacji internetowych do wyboru były dwa rozwiązania — skorzystanie z bazy danych na serwerze lub ciasteczek w przeglądarce. Wraz z HTML5 pojawiły się nowe możliwości: Web Storage oraz Web SQL Database[10].

Web Storage

Istnieją dwa mechanizmy Web Storage: localStorage oraz sessionStorage. Swoim działaniem przypominają trochę ciasteczka — z poziomu JavaScriptu można zapisywać pary klucz — wartość, które są przechowywane nawet po przeładowaniu strony.

W przeciwieństwie do ciasteczek dane Web Storage nie są przesyłane do serwera wraz z żądaniem zgłaszanym przez przeglądarkę — cały czas znajdują się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required