Rozdział 6. Tryb offline

Jedną z nowości wprowadzonych w HTML5 jest technologia aplikacji działających offline, dzięki której możliwe jest uruchamianie aplikacji internetowych nawet bez aktywnego połączenia z internetem. Działa to w taki sposób: po przejściu użytkownika do aplikacji internetowej przeglądarka pobiera wszystkie pliki, które są wymagane do jej wyświetlenia i działania (HTML, CSS, JavaScript, obrazki itd.). Następnym razem, gdy użytkownik będzie chciał skorzystać z aplikacji, przeglądarka rozpozna jej adres URL i dostarczy lokalną kopię plików bez potrzeby ponownego ich pobierania.

Podstawy aplikacji działających offline

Kluczowym elementem aplikacji działającej offline jest plik manifestu, który musi znajdować się na serwerze. Zaczniemy ...

Get Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.