O'Reilly logo

Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript by Brian Jepson, Jonathan Stark

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Tryb offline

Jedną z nowości wprowadzonych w HTML5 jest technologia aplikacji działających offline, dzięki której możliwe jest uruchamianie aplikacji internetowych nawet bez aktywnego połączenia z internetem. Działa to w taki sposób: po przejściu użytkownika do aplikacji internetowej przeglądarka pobiera wszystkie pliki, które są wymagane do jej wyświetlenia i działania (HTML, CSS, JavaScript, obrazki itd.). Następnym razem, gdy użytkownik będzie chciał skorzystać z aplikacji, przeglądarka rozpozna jej adres URL i dostarczy lokalną kopię plików bez potrzeby ponownego ich pobierania.

Podstawy aplikacji działających offline

Kluczowym elementem aplikacji działającej offline jest plik manifestu, który musi znajdować się na serwerze. Zaczniemy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required