O'Reilly logo

Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript by Brian Jepson, Jonathan Stark

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. W stronę natywności

Przygotowana przez nas aplikacja internetowa ma wiele cech charakterystycznych dla aplikacji natywnych — uruchamia się ją z ekranu domowego, a także zapisuje ona dane lokalnie na telefonie oraz działa w trybie offline. Interfejs użytkownika jest zbliżony do natywnego, dzięki czemu użytkownicy nie powinni mieć problemu z obsługą.

Pozostały jednak jeszcze dwa problemy. Po pierwsze, aplikacja nie ma dostępu do możliwości sprzętowych oferowanych przez urządzenia mobilne (na przykład kamery, akcelerometru, dźwięku czy wibracji), a po drugie, nie można jej umieścić w sklepie Google Play. W tym rozdziale pokażemy, jak — za pomocą projektu PhoneGap — wyjść poza ramy narzucane przez aplikacje działające w przeglądarce.

Wprowadzenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required