O'Reilly logo

AngularJS. Szybkie wprowadzenie by Brad Green, Shyam Seshadri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 4.

Formularze, pobieranie danych i usługi

W poprzednich rozdziałach opisaliśmy podstawowe dyrektywy systemu AngularJS oraz objaśniliśmy techniki tworzenia kontrolerów i przekazywania danych z kontrolerów do interfejsu użytkownika. Później pokazaliśmy, jak pisać testy jednostkowe przy użyciu narzędzi Karma i Jasmine. W tym rozdziale kontynuujemy pracę rozpoczętą w rozdziale 2. Pokazujemy, jak pobierać dane od użytkownika za pośrednictwem formularzy do kontrolera, aby wysłać je potem do serwera, sprawdzić lub zrobić z nimi coś innego.

Następnie przejdziemy do usług AngularJS. Wyjaśnimy, jak wykorzystać niektóre z istniejących usług tego systemu oraz jak tworzyć własne usługi. Ponadto objaśnimy krótko, kiedy i dlaczego należy tworzyć usługi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required