ROZDZIAŁ 14.

Testowanie kompleksowe

Poznałeś już wszystkie tryby wchodzące w skład maszyny będącej aplikacją AngularJS, czyli kontrolery, widoki, usługi, filtry i dyrektywy. Wiesz też, jak ważne jest testowanie jednostkowe, i umiesz przetestować indywidualnie każdą część systemu AngularJS. Dobry zestaw testów jednostkowych pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu, który inaczej trzeba by było przeznaczyć na debugowanie, zapobieganie powstawaniu błędów i wyszukiwanie regresji.

Ale testy jednostkowe sprawdzają się tylko do pewnego stopnia. Za ich pomocą można się upewnić, że aplikacja działa poprawnie, lecz przy założeniu, że serwer działa w określony sposób. Przekonaliśmy się o tym podczas testowania usług i asynchronicznych wywołań serwerowych ...

Get AngularJS. Szybkie wprowadzenie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.