O'Reilly logo

AngularJS by Shyam Seshadri, Brad Green

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Programowanie w AngularJS

Jak dotąd, zgłębiliśmy nieco mechanizm tworzący framework AngularJS. Wiesz już, jak w aplikacji pobrać dane od użytkownika, wyświetlić tekst, przeprowadzić pewne inne operacje, między innymi: weryfikację danych, filtrowanie, a nawet zmianę elementów drzewa DOM. Być może zastanawiasz się: jak to wszystko ze sobą połączyć?

W tym rozdziale zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • przygotowanie aplikacji AngularJS do prowadzenia szybkich prac programistycznych;

  • uruchomienie serwera WWW, aby zobaczyć w działaniu tworzoną aplikację AngularJS;

  • przygotowywanie i przeprowadzanie testów jednostkowych oraz testowanie za pomocą narzędzia Karma;

  • kompilacja i minimalizacja kodu źródłowego aplikacji AngularJS w celu jej wdrożenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required