O'Reilly logo

AngularJS by Shyam Seshadri, Brad Green

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Dyrektywy

Za pomocą dyrektyw można rozszerzyć kod HTML w dowolnej chwili, dodając deklaracyjną składnię. Dzięki temu ogólne znaczniki typu <div> i <span> będzie można zastąpić elementami i atrybutami, które mają specjalne znaczenie dla aplikacji. Dyrektywy wbudowane we framework AngularJS dostarczają podstawowe funkcje, ale istnieje możliwość opracowania własnych dyrektyw przeznaczonych do wykonywania określonych zadań w aplikacji.

Przede wszystkim przeanalizujemy API dyrektyw i zobaczymy, jak się wpasowuje w cykl życiowy uruchamiania i działania aplikacji AngularJS. Zdobytą wiedzę wykorzystamy następnie do utworzenia kilku klas dyrektyw. Na końcu rozdziału dowiesz się, jak tworzyć testy jednostkowe dla dyrektyw, a także co zrobić, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required