Rozdział 11. Przyspieszanie Ansible

Gdy zaczniesz regularnie korzystać z Ansible, często będziesz chciał, aby scenariusze były wykonywane szybciej. W tym rozdziale opisujemy sposoby umożliwiające skrócenie czasu wykonania scenariusza w Ansible.

Zwielokrotnienie sesji SSH (opcja ControlPersist)

Skoro dotarłeś do tego miejsca książki, to wiesz, że podstawowym mechanizmem wykorzystywanym przez Ansible do komunikowania się z serwerami jest protokół SSH, a konkretnie — domyślny program ssh.

Ponieważ protokół SSH jest oparty na protokole TCP, więc przed otwarciem sesji SSH z serwerem trzeba nawiązać z nim połączenie TCP. Zanim klient i serwer zaczną wykonywać właściwe operacje, negocjują parametry połączenia, co trwa pewien krótki czas.

Ansible, wykonując ...

Get Ansible w praktyce now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.