Rozdział 15. Docker

Projekt Docker wszedł do świata IT jak burza. Nie przypominam sobie żadnej innej technologii, która zostałaby równie szybko zaadaptowana przez społeczność użytkowników. W tym rozdziale opisujemy, jak za pomocą Ansible tworzy się obrazy i wdraża kontenery w tej technologii.

Co to jest kontener?

Kontenery są swego rodzaju maszynami wirtualnymi. W przypadku tradycyjnej wirtualizacji procesy działające w systemie gościa „nie widzą” systemu operacyjnego gospodarza na fizycznym komputerze. W szczególności procesy gościa nie mają bezpośredniego dostępu do zasobów fizycznych, nawet jeżeli pozornie działają z uprawnieniami administracyjnymi.

Kontenery czasami nazywa się wirtualnymi systemami operacyjnymi, aby odróżnić je od ...

Get Ansible w praktyce now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.