Rozdział 15. Docker

Projekt Docker wszedł do świata IT jak burza. Nie przypominam sobie żadnej innej technologii, która zostałaby równie szybko zaadaptowana przez społeczność użytkowników. W tym rozdziale opisujemy, jak za pomocą Ansible tworzy się obrazy i wdraża kontenery w tej technologii.

Co to jest kontener?

Kontenery są swego rodzaju maszynami wirtualnymi. W przypadku tradycyjnej wirtualizacji procesy działające w systemie gościa „nie widzą” systemu operacyjnego gospodarza na fizycznym komputerze. W szczególności procesy gościa nie mają bezpośredniego dostępu do zasobów fizycznych, nawet jeżeli pozornie działają z uprawnieniami administracyjnymi.

Kontenery czasami nazywa się wirtualnymi systemami operacyjnymi, aby odróżnić je od ...

Get Ansible w praktyce now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.