Rozdział 16. Diagnozowanie scenariuszy

Powiedzmy to wprost: wszyscy popełniamy błędy. Jeżeli w scenariuszu znajdzie się błąd lub niewłaściwa wartość w pliku konfiguracyjnym na komputerze sterującym, to coś pójdzie źle. W tym rozdziale opisujemy kilka technik, które pomogą Ci wyszukiwać różnego rodzaju błędy.

Czytelne komunikaty o błędach

Gdy zadanie zakończy się niepowodzeniem, Ansible wyświetla informacje w formacie niezbyt czytelnym dla kogoś, kto chciałby zdiagnozować problem. Poniżej przedstawiono przykładowy komunikat, który otrzymaliśmy podczas pracy nad tą książką:

TASK [Sprawdzenie repozytorium na serwerze] *************************************
fatal: [web]: FAILED! => {"changed": false, "cmd": "/usr/bin/git clone --origin o
rigin ...

Get Ansible w praktyce now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.