Słowniczek

Akcja

Zbiór serwerów powiązany z listą zadań, które mają być w nich wykonane.

Alias

Dodatkowa nazwa serwera w ewidencji, inna niż jego podstawowa nazwa.

AMI

Skrót od Amazon Machine Image, oznaczający obraz maszyny wirtualnej w chmurze Amazon Elastic Compute Cloud, zwanej również EC2.

Ansible Galaxy

Repozytorium ról (https://galaxy.ansible.com) tworzonych przez społeczność użytkowników Ansible.

Ansible, Inc.

Firma rozwijająca projekt Ansible.

Ansible Tower

Komercyjny panel WWW i interfejs REST do sterowania oprogramowaniem Ansible, opracowany w firmie Ansible, Inc., dzisiaj oferowany przez Red Hat.

CIDR

Skrót od Classless Interdomain Routing (bezklasowe trasowanie międzydomenowe), oznaczający sposób zapisywania zakresów adresów IP ...

Get Ansible w praktyce now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.