Autoryzacja

Autoryzacja polega na sprawdzaniu, czy uwierzytelniony użytkownik ma prawo dostępu do określonego zasobu.

Konfiguracja autoryzacji

Każdą regułę autoryzacji określa się za pomocą dyrektywy Require. Same reguły są implementowane przez oddzielne moduły autoryzacji.

AuthzDefaultAuthoritative

DH (AuthConfig)

mod_authz_default (E)

ON

AuthzDefaultAuthoritative { ON | OFF }

Moduł mod_authz_default jest używany w sytuacjach awaryjnych, kiedy użytkownik nie skonfiguruje żadnego innego modułu autoryzacyjnego, i po prostu odrzuca wszystkie żądania autoryzacji. Jeśli ta dyrektywa jest ustawiona na OFF, autoryzacja jest przekazywana do innych modułów; może to być przydatne w połączeniu z modułami firm trzecich.

Require

DH* ...

Get Apache 2. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.