Rozdział 2. Środowisko serwera

W tym rozdziale omówiono konfigurowanie środowiska serwera, w tym określanie ustawień wirtualnych hostów, sieci i szeregowania procesów. Opisano także nowe moduły szkieletowe, mod_dbd i mod_ldap. Zapewniają one interfejs do bazy danych SQL oraz wywołań LDAP środowiska APR, dzięki czemu moduły, które korzystają z bazy danych albo serwera LDAP, nie muszą zawierać przeznaczonego do tego kodu.

Get Apache 2. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.