Rozdział 3. Odwzorowywanie adresów URL

Odwzorowywanie lub translacja adresów URL to pierwszy spośród podstawowych etapów obsługi żądania. Późniejsze etapy, takie jak kontrola dostępu i ustalanie typu treści, operują na odwzorowanym adresie URL.

Get Apache 2. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.