Główny serwer i hosty wirtualne

Dyrektywa Listen nakazuje Apache’owi nasłuchiwać pod wieloma adresami IP w jednym lub wielu portach. Jeśli nie są zdefiniowane żadne hosty wirtualne, wszystkie żądania dotyczą głównego serwera.

Hosty wirtualne definiuje się w sekcjach <VirtualHost>, które są uwzględniane tylko wtedy, gdy Apache nasłuchuje pod adresem IP i w porcie określonym przez początkową dyrektywę <VirtualHost>. W razie braku dyrektywy NameVirtualHost wszystkie hosty wirtualne są odróżniane za pomocą adresów IP.

Dyrektyw NameVirtualHost używa się do wyznaczenia adresów IP (z opcjonalnymi numerami portów), które będą akceptować żądania dotyczące hostów wirtualnych opartych na nazwach — można używać nazw hostów zamiast adresów IP. Aby ustalić, ...

Get Apache 2. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.