Ogólne dyrektywy konfiguracyjne

Funkcje opcjonalne

EnableExceptionHook

S

rdzenny

OFF

EnableExceptionHook { ON | OFF }

Zgodność: prefork, worker w wersji 2.0.49 i nowszych

Włącza punkt wejścia, który pozwala zewnętrznemu modułowi podjąć jakąś akcję, gdy proces potomny się załamie. Dyrektywa ta jest dostępna tylko wtedy, gdy Apache zostanie skompilowany z włączoną opcją --enable-exception-hook.

EnableMMAP

SVDH (FileInfo)

rdzenny

ON

EnableMMAP { ON | OFF }

Określa, czy w celu szybszego dostarczania stron mają być używane mechanizmy odwzorowywania pamięci oferowane przez system operacyjny.

Options

SVDH (Options)

rdzenny

All

Options [+|-]funkcja ...

Steruje zaawansowanymi funkcjami, które są włączane w określonym ...

Get Apache 2. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.