Uwierzytelnianie i autoryzacja LDAP

Moduł mod_authnz_ldap jest zarówno dostawcą usług uwierzytelniania, identyfikowanym jako ldap, jak i modułem autoryzacji, który weryfikuje uprawnienia użytkowników we współpracy z serwerem LDAP. Moduł uzyskuje dostęp do serwerów LDAP za pośrednictwem modułu mod_ldap.

Moduł dodaje kilka reguł autoryzacji do dyrektywy Require:

ldap-attribute atrybut =wartość ...

Atrybuty użytkownika muszą pasować do dowolnego spośród wymienionych atrybutów.

ldap-dn nazwa-wyróżniająca

Nazwa wyróżniająca (ang. distinguished name, DN) znaleziona w fazie wyszukiwania musi pasować do określonej wartości. Wszystko, co następuje po regule ldap-dn, jest traktowane jak jeden argument i nie wymaga przytaczania.

ldap-filter filtr

Nazwa ...

Get Apache 2. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.