O'Reilly logo

Apache 2. Leksykon kieszonkowy by Andrew Ford

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Uwierzytelnianie i autoryzacja LDAP

Moduł mod_authnz_ldap jest zarówno dostawcą usług uwierzytelniania, identyfikowanym jako ldap, jak i modułem autoryzacji, który weryfikuje uprawnienia użytkowników we współpracy z serwerem LDAP. Moduł uzyskuje dostęp do serwerów LDAP za pośrednictwem modułu mod_ldap.

Moduł dodaje kilka reguł autoryzacji do dyrektywy Require:

ldap-attribute atrybut =wartość ...

Atrybuty użytkownika muszą pasować do dowolnego spośród wymienionych atrybutów.

ldap-dn nazwa-wyróżniająca

Nazwa wyróżniająca (ang. distinguished name, DN) znaleziona w fazie wyszukiwania musi pasować do określonej wartości. Wszystko, co następuje po regule ldap-dn, jest traktowane jak jeden argument i nie wymaga przytaczania.

ldap-filter filtr

Nazwa ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required