Wstęp

W dzisiejszych czasach, w których wydaje się, że wszystkie systemy są ze sobą połączone, przetwarzanie danych stało się jednym z najważniejszych czynników budowy sieci. Niezależnie od tego, czy planujesz udostępniać usługi sieciowe czy z nich korzystać, są one kluczowym składnikiem wszystkich nowoczesnych ogólnodostępnych aplikacji. W tej książce znajdziesz informacje, dzięki którym nie pogubisz się w gąszczu technologii. Poznasz różne rodzaje usług — od RPC przez SOAP po REST — i dowiesz się, jak przy ich użyciu projektować znakomite rozwiązania. Ponadto pokażę Ci przykłady użycia tych API w realnych zastosowaniach. Czy przesyłasz dane między dwoma systemami wewnętrznymi, używasz zaplecza usługowego dla aplikacji mobilnej, czy też po prostu ...

Get API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.