ROZDZIAŁ 2.

Czasowniki protokołu HTTP

Czasowniki protokołu HTTP, np. GET i POST, umożliwiają przekazanie obok adresu URL informacji dla serwera, jak dane żądanie ma obsłużyć. Żądania sieciowe to nie tylko serie adresów. Innym wzbogacającym je składnikiem są właśnie czasowniki HTTP.

Do tej pory opisywane były czasowniki GET i POST, ponieważ są najbardziej znane. Ale czasowników, których można używać podczas pracy z protokołem HTTP, jest więcej — tak naprawdę można nawet wynaleźć własne. Jednak ich opis znajduje się dopiero w podrozdziale „Inne czasowniki HTTP”. Najpierw dokładniej przyjrzymy się czasownikom GET i POST, aby dowiedzieć się, kiedy ich używać i czym się różnią.

Wysyłanie żądań GET

Adresy URL zawierające żądania GET mogą być zapisywane ...

Get API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.