O'Reilly logo

API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP by Lorna Jane Mitchell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 2.

Czasowniki protokołu HTTP

Czasowniki protokołu HTTP, np. GET i POST, umożliwiają przekazanie obok adresu URL informacji dla serwera, jak dane żądanie ma obsłużyć. Żądania sieciowe to nie tylko serie adresów. Innym wzbogacającym je składnikiem są właśnie czasowniki HTTP.

Do tej pory opisywane były czasowniki GET i POST, ponieważ są najbardziej znane. Ale czasowników, których można używać podczas pracy z protokołem HTTP, jest więcej — tak naprawdę można nawet wynaleźć własne. Jednak ich opis znajduje się dopiero w podrozdziale „Inne czasowniki HTTP”. Najpierw dokładniej przyjrzymy się czasownikom GET i POST, aby dowiedzieć się, kiedy ich używać i czym się różnią.

Wysyłanie żądań GET

Adresy URL zawierające żądania GET mogą być zapisywane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required