ROZDZIAŁ 5.

Format JSON

Akronim JSON pochodzi od angielskich słów JavaScript Object Notation (notacja obiektowa JavaScriptu), ale nie daj się zwieść pozorom. Choć wygląda to tak, jakby był to format specyficzny dla języka JavaScript, w istocie dane w nim można łatwo zapisywać także w wielu innych językach skryptowych. Jest to bardzo prosty i lekki format danych, służący do reprezentowania zagnieżdżonych danych strukturalnych.

Na przykład, jeśli dany jest następujący zbiór danych:

message

en: "Hello, friend"

pl: "Witaj, przyjacielu"

w formacie JSON można by było go ująć następująco:

{"message":{"en": "Hello, friend" , "pl": "Witaj, przyjacielu" }}

Jeśli jakąś informację reprezentuje wartość skalarna, to jest ona prezentowana wprost. A jeśli ...

Get API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.