O'Reilly logo

API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP by Lorna Jane Mitchell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 5.

Format JSON

Akronim JSON pochodzi od angielskich słów JavaScript Object Notation (notacja obiektowa JavaScriptu), ale nie daj się zwieść pozorom. Choć wygląda to tak, jakby był to format specyficzny dla języka JavaScript, w istocie dane w nim można łatwo zapisywać także w wielu innych językach skryptowych. Jest to bardzo prosty i lekki format danych, służący do reprezentowania zagnieżdżonych danych strukturalnych.

Na przykład, jeśli dany jest następujący zbiór danych:

message

en: "Hello, friend"

pl: "Witaj, przyjacielu"

w formacie JSON można by było go ująć następująco:

{"message":{"en": "Hello, friend" , "pl": "Witaj, przyjacielu" }}

Jeśli jakąś informację reprezentuje wartość skalarna, to jest ona prezentowana wprost. A jeśli ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required