ROZDZIAŁ 9.

Diagnozowanie usterek w usługach sieciowych

Każdy doświadczony programista jest zarazem doświadczonym diagnostykiem. Wiele umiejętności nabytych podczas programowania w PHP tradycyjnych aplikacji przydaje się także podczas pracy nad interfejsami API. Najważniejsze jest chyba zrozumienie, jak różne składniki ze sobą współpracują. Gdy pojawi się problem, trzeba przemyśleć kilka kwestii, aby go rozwiązać. Czy usterka dotyczy serwera? Czy wystąpiła podczas przesyłania danych? Czy klient nie zrozumiał otrzymanej odpowiedzi? A jeśli pracuje się z aplikacją korzystającą z API, to trzeba się zastanowić, czy problem dotyczy jej czy tego API. Zawężenie pola poszukiwań źródła problemu znacznie ułatwia pracę.

Szczególnie łatwo o obwinienie za ...

Get API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.